Księgowość może być prowadzona w dwóch formach: uproszczonej i pełnej. To, jaką księgowość musi prowadzić dany przedsiębiorca zależy, od formy prawnej jego działalności gospodarczej oraz od rocznego przychodu. Księgowość uproszczona przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek jawnych, cywilnych oraz partnerskich, pod warunkiem, że ich przychód w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczył kwoty 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są spółki:

  • komandytowe,
  • komandytowo-akcyjne,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjne.

Dodatkowo, pełną księgowość muszą również prowadzić wszyscy przedsiębiorcy, których przychody roczne netto przekroczyły próg 2 000 000 euro.

Przejście z uproszczonej księgowości na pełną

Przedsiębiorstwo prowadzące księgowość uproszczoną, które zanotuje przychody roczne netto wyższe niż
2 000 000 euro, zobowiązane jest do przejścia na księgowość pełną. W 2020 r. limit przychodów
w przeliczeniu na polską walutę został określony na podstawie kursu euro z 1 października 2019 r. (pierwszy roboczy dzień października) i wynosi 8 746 800 zł.

Na czym polega pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości jest dosyć skomplikowane i wymaga skrupulatności oraz znajomości aktualnych przepisów. Przedsiębiorcy często zlecają prowadzenie ksiąg rachunkowych profesjonalnym firmom zewnętrznym. Pełna księgowość oznacza system ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, opierający się na zasadzie podwójnego zapisu, tzn. obowiązku podwójnego rejestrowania każdej operacji gospodarczej. Ma to zapewnić przejrzystość ksiąg rachunkowych w dużych przedsiębiorstwach, które notują znaczne przychody.

W praktyce, prowadzenie pełnej księgowości sprowadza się do założenia następujących ksiąg rachunkowych:

  • księgi głównej, w której rejestruje się wszystkie operacje gospodarcze w porządku systematycznym,
  • ksiąg pomocniczych, uzupełniających zapisy z księgi głównej,
  • wykazu aktywów i pasywów,
  • dziennika zawierającego informacje o wszystkich operacjach w porządku chronologicznym,
  • zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, pozwalającego zweryfikować zgodność danych z księgi głównej i dziennika.